پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
احسان اوبری دخت [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، محمد باقر نظری[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش به تعیین ضرایب شدت تنش مکانیکی و شدت جابجایی الکتریکی در مواد پیزوالکتریک ترک‌دار و همچنین مواد پیزوالکتریک تابعی پرداخته شده است. روش عددی مورد استفاده در این پژوهش، روش المان محدود توسعه یافته می باشد. برنامه نوشته شده به وسیله نرم افزار Matlab می باشد که شامل یک برنامه اصلی و چندین زیربرنامه می‌باشد. در برنامه پس از بدست آوردن جابجایی‌های مکانیکی و پتانسیل الکتریکی و همچنین تنش‌ها و جابجایی‌های الکتریکی، ضرایب شدت تنش مکانیکی و ضریب شدت جابجایی الکتریکی در صفحات پیزوالکتریک همگن و غیرهمگن با ترک مرکزی، لبه ای و مایل مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای محاسبه ضرایب شدت در این پژوهش روش انتگرال برهم‌کنش و انطباق نقطه‌ای می‌باشد که در قسمت نتایج ضرایب شدت با استفاده از این دو روش محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه می‌گردد. با توجه به نتایج، اثر بار مکانیکی بر ضریب شدت جابجایی الکتریکی و اثر بار الکتریکی بر ضریب شدت تنش مکانیکی ناچیز است. همچنین در بررسی تأثیر زاویه، با افزایش زاویه ی ترک نسبت به افق، ضرایب شدت تنش مکانیکی مود I و ضریب شدت الکتریکی کاهش می یابند و ضریب شدت تنش مکانیکی مود II ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترک #مواد پیزوالکتریک تابعی #روش المان محدود توسعه یافته #ضرایب شدت تنش مکانیکی و ضریب شدت جابجایی الکتریکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)