پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
جوانشیر لطفی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، از روش المان محدود توسعه یافته (XFEM) برای مدل‌سازی ورق اورتوتروپیک محدودی شامل ترک استفاده شده که در آن وجه دارای ترک در معرض شوک حرارتی یا مکانیکی قرار گرفته‌است. معادلات حاکم بر مسئله در این رساله با سه تئوری ترموالاستیسیته غیرکوپل؛ کوپل و لردشلمان (هر تئوری در یک فصل) در حالت دینامیکی و به کمک روش نیومارک حل شده اند. در هر یک از این فصول برای رسیدن به مش بندی مطلوب تست همگرایی گرفته شده است. و ضرایب شدت تنش دینامیکی به روش انتگرال J بدست آمده اند. در ادامه نیز تغییر زاویه الیاف و تاثیر آن بر روی مقدار ضریب شدت تنش دینامیکی بررسی شده ، و نشان داده شده است که با بالارفتن زاویه الیاف مقدار ضریب شدت تنش دینامیکی مود های اول و دوم (K1 و K2) بیشتر می شود. همچنین در فصل پنجم (تحلیل با تئوری ترموالاستیسیته کوپل) و ششم (تحلیل با تئوری ترموالاستیسیته لردشلمان) با انجام تست استقلال از مسیر، مستقل از مسیر بودن روش انتگرال J نیز تحقیق و بررسی شده است. در انتها نیز با مقایسه نتایج حاصل از سه فصل چهارم، پنچم و ششم (ترموالاستیسیته غیرکوپل، ترموالاستیسیته کوپل و ترموالاستیسته لردشلمان) این نتیجه حاصل شده است که مقدار ضریب شدت تنش دینامیکی مود اول (K1) در تئوری ترموالاستیسته لردشلمان از نظر زمانی دیرتر از تئوری های ترموالاستیسته کوپل و غیرکوپل بیشینه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کامپوزیت #اورتوتروپیک #روش المان محدود توسعه یافته #ضرایب شدت تنش دینامیکی #تنش حرارتی #تنش مکانیکی #غنی سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)