پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی فیروزی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایاننامه ضرایب شدت تنش در یک محیط ایزوتروپیک همگن دارای ترک و تحت شوک حرارتی کلاسیک، در حالت وابستگی خواص ماده به دما مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور معادلات حاکم کوپل شده برای حل مسئله با در نظر گرفتن تئوری ترموالاستیسیته کلاسیک غیر خطی حرارتی استخراج شده‌اند. بعد از بی بعد سازی و نوشتن فرم ضعیف معادلات حاکم، روش المان محدود توسعه یافته برای گسسته سازی آنها استفاده شده است. برای حل معادلات ترموالاستیسته کوپل شده غیر خطی در قلمرو زمانی، روش تکرار مستقیم نیومارک لحاظ شده است. در نهایت ضرایب شدت تنش حرارتی در نوک ترک با استفاده از روش انتگرال برهم‌کنش استخراج شده‌اند. در ابتدا دو مثال عددی برای صحت سنجی کد نوشته شده آورده شده‌‌اند. سپس سه مثال عددی دیگر برای استخراج ضرایب شدت تنش و تحلیل آنها در حالاتی که شرایط مرزی و هندسه ترک متفاوت باشند، ارائه شده‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که تئوری ترموالاستیسیته کلاسیک غیرخطی حرارتی هنگامی که خواص ماده مستقل از دما باشند، با حالت خطی اختلاف ناچیزی داشته اما در هنگامی که خواص ماده وابسته به دما باشند، این اختلاف بیشتر می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب شدت تنش #روش المان محدود توسعه یافته #شوک حرارتی #تئوری ترموالاستیسیته کلاسیک غیرخطی حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)