پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مجتبی حاجی محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]، محمد باقر نظری[استاد مشاور]
چکیده: وجود ترک در سازه‌ها، باعث گسیختگی سازه‌ها در بارهای کمتر از مقدار مورد انتظار می‌شود. لذا بررسی و پیشگویی رفتار رشد ترک و شکست مواد ارتوتروپیک، لازم و ضروری است. از طرفی، بسیاری از سازه‌ها و ماشین‌ها تحت گرادیان دما و یا دمای بالا قرار می‌گیرند؛ تحلیل تنش‌های حرارتی یکی از مهمترین موضوعات مهندسی است. در این پایان نامه از روش المان محدود توسعه یافته برای محاسبه ضرایب شدت تنش و تنش T در صفحه ارتوتروپیک تحت بار حرارتی استفاده شده است. صفحه ارتوتروپیک به صورت تک لایه مستطیلی شکل در نظر گرفته شده است و نوع بارگذاری و شرایط مرزی به این گونه است که در ضلع حاوی ترک، دمای سطح، طی یک فرایند انتقال گرما، معلوم و برابر Ts است و سه ضلع دیگر عایق فرض شده اند و مساله در حالت دو بعدی بررسی گردیده است. در این پایان نامه معادلات ترموالاستیسیته غیرکوپل در نظر گرفته شده است. شبکه المانی ناحیه حل با کاربرد المانهای چهار گره ای و هشت گره ای ایجاد شده است. برای بدست آوردن ضرایب شدت تنش و تنش T ، انتگرال برهم‌کنش بکار گرفته شده است. برای حل انتگرال زمانی معادلات الاستودینامیک، روش نیومارک و برای حل عددی معادله هدایت گرمایی، روش کرنک- نیکلسون بکار برده شده است. در این پایان نامه کلیه مراحل حل مسئله از جمله المان‌بندی و حل معادلات مربوطه و استخراج نتایج به کمک نرم‌افزار MATLAB انجام شده است. برای بررسی صحت نتایج تحلیل حاضر و درستی برنامه نوشته شده، نتایج بدست آمده با داده‌های تحلیلی و عددی موجود در مقالات دیگر مقایسه گردیده‌است، نتایج حاصل تطابق قابل قبولی با نتایج و مقادیر گزارش شده دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مواد مرکب ( ارتوتروپیک ) #روش المان محدود توسعه یافته #ضرایب شدت تنش #تنش T #تنش حرارتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)