پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فاطمه خسروی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه شامل پن; فصل است. فصل اول شامل تعاریف اولیه گراف است. در فصل دوم انتشار در گراف و انواع آن را تعریف کرده و با مثال آنها را با هم مقایسه می کنیم. فصل سوم شامل انتشارهای احاطه گر در گراف ها است و چند نوع از آنها را بررسی می کنیم. در فصل چهارم احاطه گری انتشار گراف های حاصلضربی مورد بررسی قرار می گیرند و در نتیجه در فصل پنجم انتشار احاطه گر محدود را که یکی از مسائل بازی است که توسط دونبار و همکارانش بیان شده بود، مطرح می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتشار #انتشار احاطه گر #انتشار احاطه گر مستقل #انتشار انباشته #انتشار مؤثر #انتشار احاطه گر متراکم و انتشار احاطه گر محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)