پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهرا غلامی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد مشاور]
چکیده: یک زیر مجموعهS از رئوس در گراف (G=(V,E یک مجموعه احاطه‌گر نامیده می‌شود هرگاه هر رأس در V-Sمجاور با حداقل یک رأس در S باشد. کوچکترین اندازه یک مجموعه احاطه‌گر در گراف G را عدد احاطه‌گری گراف G می‌نامند و با نماد (γ(G نشان می‌دهند. یک مجموعه احاطه‌گر که با هر مجموعه مستقل ماکزیمم در G اشتراک داشته باشد یک مجموعه احاطه‌گر متقاطع مستقل نامیده می‌شود. کوچکترین اندازه یک مجموعه احاطه‌گر متقاطع مستقل در G را عدد احاطه‌گری متقاطع مستقل G می‌نامند و با نماد (γ_it (G نشان می‌دهند. این پایان‌نامه به بررسی این پارامتر می‌پردازد و مقدار دقیق عدد احاطه‌گری متقاطع مستقل در چندین خانواده از گراف‌ها از قبیل مسیرها، دورها و چرخ‌ها را مشخص می‌کند. همچنین کران‌های مختلفی برای γ_it بدست آمده و پیچیدگی این پارامتر نیز بررسی می‌شود. در این پایان‌نامه برای اولین بار به برخی از مسائل مطرح شده در خصوص عدد احاطه‌گری متقاطع مستقل روی گراف‌ها پاسخ داده می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه احاطه‌گر #مجموعه مستقل #مجموعه احاطه‌گر متقاطع مستقل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)