پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مهدی بوژمهرانی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: پوسته های استوانه ای، از فراوان‌ترین و متنوع‌ترین انواع سازه‌ها هستندکه در دنیای فیزیکی اطراف ما پیدا می‌شوند. پوسته ها به طور کلی، سازه‌های خمیده هستند که از جهت کیفیت رفتاری و مقاومت در برابر نیروها و لنگرهای وارد شده، در بالاترین مرتبه‌ی تکاملی سازه‌ها قرار می‌گیرند. FGM ها به دلیل مقاومت زیاد در برابر گرادیان دمایی بالا و بارهای مکانیکی بالا، کاهش تمرکز تنش در اجسام جامد و ... توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نمودند. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مدل سازی تنش ها و جابه جایی های ایجاد شده در استوانه های جدار کلفت ناهمگن تحت بارگذاری های مرکب مکانیکی و حرارتی می باشد. این مطالعه در چهار حالت مختلف انجام شد. در حالت اول، نتایج بارگذاری فشاری تنها بر استوانه جدارضخیم توسط تئوری الاسیتسیته‌ مستوی مورد ارزیابی قرار گرفت. معادله حاکم بر سیستم در این حالت دارای سه جواب حقیقی، مضاعف و مختلط بود که مدل سازی عددی تنها برای ریشه حقیقی انجام شد که انطباق خوبی هم با نتایج تحلیلی داشت. در حالت دوم، شرایط بارگذاری حرارتی بر استوانه جدار ضخیم توسط تئوری الاسیتسیته‌ مستوی تحلیل شد و نتایج به دست آمده نشان داد که قضیه برهم نهی در این شرایط برقرار می باشد و از حاصل جمع تحلیل تنش ها و جابجایی فشاری و حرارتی به صورت جداگانه، تحلیل تنش و جابجایی ترموالاستیک ارائه می شود. در حالت سوم، شرایط بارگذاری فشاری و چرخشی بر استوانه جدار ضخیم توسط تئوری الاسیتسیته‌ مستوی ارزیابی شد که پس از حل معادله حاکم مشاهده گردید که جمع آثار در این حالت نیز برقرار می باشد. در نهایت نیز بارگذاری فشاری، چرخشی و حرارتی بر استوانه جدار ضخیم اعمال شد و توسط تئوری الاسیتسیته‌ مستوی مورد تحلیل قرار گرفت. مطالعه بر روی معادله حاکم بر این سیستم نیز نشان داد که در این حالت نیز شرایط جمع آثار برقرار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه ی جدارضخیم #ترموالاستیک #المان محدود #استوانه ی چرخان #FGM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)