پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هادی خوشدل [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]، محمد پرهیزکار یعقوبی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش با استفاده از نظریه‌ی الاستیسیته مستوی، معادلات حاکم بر پوسته‌ی استوانه‌ای ناهمگن پیزوالکتریک که تحت بار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی قرار دارد را استخراج می کنیم. حل با استفاده از روش الاستیسیته مستوی، حلی دقیق می باشد و در پژوهش حاضر به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. نتایج (تنش های شعاعی، محیطی، محوری و فون مایسز، جابه جایی شعاعی و پتانسیل الکتریکی) برای بارگذاری حرارتی، الکتریکی و مکانیکی با شرایط انتهایی متفاوت (کرنش صفحه ای و تنش صفحه ای) استخراج و با نتایج به دست آمده از روش اجزای محدود مقایسه می گردد. همچنین اثر ناهمگنی مواد بر روی رفتار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی جسم با استفاده از نظریه‌ی الاستیسیته مستوی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بررسی ها حاکی از آن است که تحت بارگذاری های مختلف، توزیع تنش محیطی، محوری و فن مایسز، مشابه هم می باشد؛ می توان گفت در مجموع تنش محیطی اثری غالب دارد. همچنین مقدار تنش شعاعی در برابر تنش های محیطی، محوری و فن مایسز بسیار کمتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حل ترموالاستیک #استوانه‌ی جدار ضخیم #نظریه‌ی الاستیسیته‌ی مستوی (PET) #روش اجزای محدود (FEM) #ماده‌ی ناهمگن پیزوالکتریک (FGPM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)