پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نوید بهادرانی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در پژوهش حاضر، معادله ی دیفرانسیل حاکم بر استوانه های جدار ضخیم متقارن محوری تحت فشار، ساخته‌شده از مواد ناهمگن و همسانگرد با تغییر شکل های بزرگ به کمک نظریه ی الاستیسیته ی مستوی غیرخطی(NPET) استخراج شده است. به دلیل وجود تغییر شکل های بزرگ در جهت شعاعی و در نتیجه وجود جملات غیرخطی در معادلات سینماتیک ، معادله ی دیفرانسیل حاکم از نوع مرتبه ی دو غیرخطی با ضرایب متغیّر می باشد که به کمک تئوری اغتشاشات در دو حالت تنش صفحه ای و کرنش صفحه ای حل شده است. با توجه به معادلات تعادل، شرایط مرزی و همچنین شرایط انتهایی متفاوت استوانه: دو سر آزاد و دو سر بسته؛ تنش های شعاعی و محیطی و نیز جا به جایی شعاعی به صورت تحلیلی به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل از حل تحلیلی، تأثیر پارامترهای ضخامت، جنس، شرایط مرزی و ناهمگنی بر مقادیر تنش ها و جابه جایی در پوسته ی استوانه ای، بررسی شده است. مدل سازی اجزای محدود استوانه ی مذکور به کمک نرم-افزار آباکوس براساس تئوری الاستیسیته ی غیرخطی انجام و نتایج دو روش حل با یکدیگر مقایسه شده اند. این پژوهش نشان می دهد که روند حل تحلیلی ارائه شده برای پوسته های استوانه ای تحت بارگذاری فشاری از دقّت خوبی برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه ی جدار ضخیم تحت فشار #تغییر شکل های بزرگ #نظریه ی الاستیسیته ی مستوی غیرخطی #تئوری اغتشاشات #مواد ناهمگن تابعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)