پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد رضا حکم آبادی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در پژوهش پیش رو با استفاده از نظریه‌ی الاستیسیته ی مستوی به استخراج معادلات حاکم بر پوسته ها ی استوانه ای ارتوتروپیک جدار ضخیم چرخان، تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی در حالت پایا پرداخته می شود. تنش های شعاعی، محیطی، محوری و فون میزس و همچنین جابه-جایی شعاعی برای استوانه با شرایط انتهایی الف- دو سر باز (تنش صفحه ای) و ب- دو سر بسته-‌ی مقید (کرنش صفحه ای) تحت بارگذاری های فشاری، چرخشی و حرارتی به صورت تحلیلی (حل دقیق) به دست می آید و با نتایج به دست آمده از روش اجزای محدود مقایسه می گردد. همچنین به منظور مطالعه ی جامع تر، علاوه بر تحلیل استوانه تحت بارگذاری های ترکیبی (فشاری-چرخشی) و (فشاری-چرخشی-حرارتی)؛ نتایج حاصل از بارگذاری‌های خالص فشاری، چرخشی و حرارتی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه برای ماده ی مورد مطالعه در این پژوهش، 6 حالت ناهمسانگردی در نظر گرفته می شود و نتایج حاصل از توزیع جابه جایی و تنش ها در این 6 حالت مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی نتایج حاکی از آن است که جهت ناهمسانگردی، تأثیر بسزایی در توزیع تنش ها و جابه جایی برای ماده ی مورد مطالعه دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حل ترموالاستیک #استوانه‌ی جدار ضخیم #ماده‌ی ارتوتروپیک #ماده ی ناهمسانگرد #نظریه‌ی الاستیسیته‌ی مستوی (PET) #روش اجزای محدود (FEM).

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)