پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امیر صابری نسب [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این تحقیق به تحلیل ترموالاستوپلاستیک استوانه های جدار ضخیم ساخته شده از مواد همگن و مواد ناهمگن FG، با تغییرات توانی خواص مکانیکی که در معرض فشار داخلی و بار حرارتی در حالت پایا قرار گرفته اند با استفاده از تئوری الاستیسیته مستوی ، پرداخته شده است. هدف بررسی تسلیم استوانه با در نظر گرفتن رفتار الاستوپلاستیک (الاستیک- پلاستیک کامل) و یافتن وضعیت تنش، کرنش و جابه جایی شعاعی استوانه است. ابتدا معادلات دیفرانسیل حاکم بر استوانه های جدار ضخیم متقارن محوری که ضخامت ثابتی دارند و از مواد همگن و ناهمگن با تغییرات توانی خواص، ساخته شده اند و در معرض بار فشاری و حرارتی قرار دارند با استفاده از تئوری الاستیسیته مستوی در حالت تنش صفحه ای و کرنش صفحه ای استخراج شده اند. سپس بر اساس معیارهای تسلیم ترسکا به صورت تحلیلی و معیار تسلیم فون میزز به صورت عددی با کمک نرم افزار المان محدود آباکوس به بررسی تسلیم استوانه و توزیع تنش ها، کرنش ها و جابه جایی در ناحیه الاستیک و پلاستیک استوانه تسلیم شده پرداخته شده است. در نهایت برای ارزیابی بیشتر، به بررسی نتایجدر یک استوانههمگن و FGM با مشخصاتی معلوم پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه جدار ضخیم #ماده ناهمگن (FGM) #تئوری الاستیسیته مستوی (PET) #ماده الاستیک- پلاستیک کامل #معیار تسلیم ترسکا #معیار تسلیم فون میزز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)