پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
نبی الله زیبایی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش با بررسی یک پوسته‌ی کروی جدار ضخیم ناهمگن FG تحت بار مکانیکی و گرادیان شعاعی دما با استفاده از نظریه‌ی الاستیسیته‌ی مستوی رابطه‌ها مربوط به حالت خزش پایا استخراج شده است و نتایج به‌دست آمده از حل تحلیلی با استفاده از روش المان محدود در نرم افزار آباکوس مقایسه شده است. فشار در جدار داخلی یکنواخت است و همچنین دما در جدار داخلی و خارجی ثابت در نظر گرفته شده است. برای استخراج معادلات با استفاده از حل معادله‌ی پرانتل-روس و با استفاده از رابطه‌ها سازگاری کرنش، تنش‌ها و نرخ کرنش خزشی معادل تحلیل شده است. نتایج به‌دست آمده از حل تحلیلی با حل المان محدود تطابق بسیار خوبی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خزش #پوسته‌های کروی #جدار ضخیم #FGM #PET #بار مکانیکی #گرادیان شعاعی دما #المان محدود.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)