پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهدی آرزم [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در پژوهش حاضر، تحلیل دینامیکی و ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای جدار نازک ارائه شده است. فرض تقارن محوری در مسأله برقرار و ضخامت استوانه ثابت است. پوسته ی استوانه ای از جنس مادّه ی همسانگرد و ناهمگن تابعی با توزیع نمایی خواص در راستای طولی با ضریب پواسون ثابت بوده و رفتار مادّه الاستیک خطی در نظر گرفته شده است. در استخراج معادلات، میدان جابه جایی به کمک تئوری کلاسیک پوسته های نازک تخمین زده شده و سینماتیک مسأله بر اساس روابط کرنش-جابه جایی خطی می باشد. این معادلات، به کمک اصل همیلتون استخراج شده اند. شرط مرزی در تحلیل فرکانسی، گیردار و ساده و در تحلیل دینامیکی، ساده است. بارگذاری مسأله، فشار داخلی متحرک با سرعت ثابت است. معادله های حاکم بر حرکت پوسته، یک دستگاه معادلات دیفرانسیل خطّی کوپل شده با مشتقات جزئی و ضرایب متغیّر هستند که با روش تحلیلی به کمک بسط توابع ویژه و روش مودال حل شده اند. همچنین مدل سازی المان محدود مسأله، به کمک نرم افزار انسیس انجام گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل، تأثیر تغییرات پارامترهای هندسی، ناهمگنی و بارگذاری بر پاسخ دینامیکی، سرعت بحرانی، ضریب بار دینامیکی و فرکانس های طبیعی بررسی شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل، با نتایج موجود در مراجع مختلف و همچنین نتایج به دست آمده از روش المان محدود، مقایسه و اعتبارسنجی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته ی استوانه ای جدار نازک #بار متحرک #تئوری کلاسیک پوسته های نازک #تحلیل ارتعاشی #روش بسط توابع ویژه #ماده ی ناهمگن FG با تغییرات طولی خواص #روش المان محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)