پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مهدی اسدیان [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق پاسخ دینامیکی یک استوانه الاستیک جدار ضخیم، تحت اثر بار متحرک مورد ارزیابی قرار گرفته است،میدان جابجایی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و معادلات حاکم بر حرکت پوسته استوانه ای جدار ضخیم با کمک اصل هامیلتون بدست آمده است.با استفاده از روش گالرکین معادلات المان محدود مساله،استخراج و به کمک تفاضلات محدود حل شده اند. با کمک نرم افزار Maple کد کامپیوتری این حل عددی نوشته و اجرا شده است. نتایج حاصل از این کد کامپیوتری با نتایج حاصل از تحلیل Abaqus مقایسه شده و تطابق خوب نتایج، نشان دهنده دقت روش انتخاب شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پاسخ دینامیکی #استوانه جدار ضخیم #بار متحرک #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #روش اجزای محدود #

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)