پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حامد قارونی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از مطالعه ی حاضر، تحلیل و مدلسازی جابه جایی و تنش های ایجاد شده در استوانه های جدار ضخیم با ضخامت ثابت درحالت تقارن محوری تحت بارگذاری های مکانیکی و حرارتی می باشد. در ابتدا معادلات حاکم بر استوانه های جدار ضخیم با استفاده از روش انرژی برای ماده ی FG با تغییرات نمایی خواص تحت بارگذاری فشاری شامل فشار داخلی و خارجی استخراج و روش حلّ معادلات نهایی بیان و با انجام مطالعه ی موردی، نتایج و نمودار های مربوط به توزیع تنش و جابه جایی برای شرایط مرزی مختلف آورده شده است. به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از حلّ تحلیلی، مدلسازی عددی استوانه-ی مورد نظر نیز ارائه شده و نتایج دو روش حل با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین تحلیل الاستیک پوسته های استوانه ای چرخان، تحت بارگذاری فشاری انجام و توزیع تنش و جابه جایی در شرایط مرزی مختلف ارائه و نتایج حاصل با نتایج حلّ عددی مقایسه شده اند. علاوه بر آن تحلیل ترمو الاستیک پوسته های استوانه ای تحت بارگذاری فشاری و شار حرارتی یکنواخت برای شرایط مرزی مختلف ارائه شده و مقایسه ی نتایج حاصل با حلّ عددی نشان داده است که تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول در تحلیل ترموالاستیک استوانه ها از دقّت مطلوب برخوردار نمی باشد. در نتیجه به منظور تحلیل ترموالاستیک استوانه های چرخان تحت بارگذاری فشاری و شار حرارتی یکنواخت، از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی سوم استفاده شده است. مقایسه ی نتایج حلّ تحلیلی و عددی صحت روش حل و افزایش دقت تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی بالاتر را مورد تأیید قرار داد. نهایتاً نتیجه گیری و جمع بندی نهایی انجام شده و پیشنهاد هایی نیز ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه های جدار ضخیم #تئوری تغییر شکل برشی #حل تحلیلی #تغییرات نمایی خواص #مواد هوشمند #روش اجزاء محدود.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)