پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رامین جعفری [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای متغیّر تابعی با جدار متغیّر مطالعه شده است. خواص مکانیکی و حرارتی پوسته ها در راستای ضخامت و محور پوسته به صورت پیوسته تغییر می کند. روابط کرنش-جابجایی بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و مرتبه سوم به دست آمد. توزیع دما به دو صورت خطی و یکنواخت به صورت متقارن محوری درنظر گرفته شده است. دمای بحرانی کمانش با اصل کمینه انرژی پتانسیل و با روش اجزا محدود نیمه تحلیلی محاسبه شده است. شرایط مرزی از نوع ساده و گیردار می-باشد. تأثیر پارامترهای مختلف شامل نحوه توزیع خواص مواد متغیّر تابعی، تغییرات ضخامت جداره، شرایط مرزی مختلف، نسبت طول به شعاع، نسبت شعاع به ضخامت و تغییرات ضریب قانون نمایی بر کمانش پوسته ها ی استوانه ای جدار متغیّر مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته ها ی استوانه ای جدار متغیّر #مواد متغیّر تابعی #کمانش حرارتی #تئوری تغییر شکل برشی #روش اجزا محدود نیمه تحلیلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)