پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرید محبوبی نسرکانی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، بار کمانش استاتیکی پوسته استوانه ای همگن و همسانگرد با ضخامت متغیر با در نظر گرفتن نقص اولیه با استفاده از روش تحلیلی به دست می آید. پوسته استوانه ای مورد نظر دارای شعاع خارجی ثابت و شعاع داخلی متغیر است. میدان جابجایی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول تعریف شده است. رابطه کرنش-جابجایی با استفاده از روابط غیر خطی فن-کارمن تعیین شده و روابط تنش-کرنش از قانون عمومی هوک پیروی می کند. پوسته به صورت متقارن محوری، تحت فشار ثابت محوری و فشار خارجی متغیر بوده و معادلات تعادل با استفاده از اصل کار مجازی به دست می آید. شرایط مرزی تکیه گاه ساده و گیردار مورد بررسی قرار می گیرند. این معادلات که شامل یک دستگاه معادلات غیر خطی با ضرایب متغیر است با بکارگیری روش اغتشاشات حل می شود. معادلات پایداری با دو روش مختلف تعیین و به صورت تحلیلی حل می شوند. همچنین تأثیر نقص اولیه که به شکل یک جابجایی شعاعی اولیه در پوسته است بر روی مقدار بار کمانش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج با حل اجزای محدود و برخی مراجع دیگر مقایسه می شوند. روش ارائه شده برای حل معادلات، قادر به بررسی رفتار پوسته با انواع پروفیل های مختلف ضخامت و همچنین هر نوع بارگذاری خارجی متقارن محوری است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش اغتشاشات، جابجایی طولی و شعاعی را با دقت بالایی حتی در نزدیکی مرزها محاسبه می کند. همچنین نقص اولیه می تواند بر بار کمانش موثر باشد. علاوه بر آن تئوری تغییر شکل برشی برای تعیین بار کمانش پوسته های ضخیم تر، مناسب تر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #پوسته استوانه ای ضخامت متغیر #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #حل تحلیلی #نقص اولیه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)