پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سید حسن میرباقری [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه بار کمانش یک پوسته استوانه ای نازک و همگن تحت بار محوری و فشار خارجی در حالت الاستیک، به صورت جداگانه و از روش های تحلیلی و عددی به دست آمده است. در روش تحلیلی ابتدا معادلات تعادل و پایداری به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و اصل کار مجازی و با استفاده از روابط هوک تعیین گردیده است. روابط کرنش جابجایی استفاده شده بر اساس معادلات فن-کارمن بوده و مساله متقارن محوری می باشد. نهایتاً معادلات بی بعد شده تعادل به کمک تئوری اغتشاشات، در دو حالت بار محوری و فشار خارجی حل شده و سپس با استفاده از نتایج آن، معادلات پایداری برای به دست آوردن بارهای کمانش حل گردیده است. در مسئله فوق بارهای کمانش تحت بارگذاری های مجزا توسط نرم افزار انسیس به صورت عددی نیز به دست آمده و با حل تحلیلی مقایسه شده اند. همچنین استوانه مذکور تحت بارهای ترکیبی فوق به صورت عددی تحلیل شده است. در نهایت اثر تغییر پارامترهای هندسی بر روی بار کمانش مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #پوسته استوانه ای #تئوری اغتشاشات #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)