پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد حسین سوهانی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در پژوهش حاضر، معادلات حاکم بر پوسته‌های استوانه‌ای جدار ضخیم تحت فشار، در حالت تعادل استاتیکی، با فرض برقراری روابط کرنش-جابه‌جایی (سینماتیک) غیرخطی (تانسور کرنش گرین-لاگرانژ) بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول استخراج شده است. فرض تقارن محوری کامل در مسأله برقرار و ضخامت استوانه ثابت است. پوسته از مادّه‌ی همسانگرد و ناهمگن تابعی با توزیع توانی مدول الاستیسیته در راستای ضخامت ساخته شده است و رفتار مادّه به صورت الاستیک خطی در نظر گرفته شده است. نسبت پواسون در سرتاسر پوسته ثابت فرض شده است که یک فرض متداول در تحلیل مواد ناهمگن تابعی است. استوانه دوسرگیردار بوده و تحت فشارهای داخلی و خارجی یکنواخت، مستقل از زمان و پایستار (نادنبالگر) قرار دارد. معادلات حاکم بر پوسته، یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی کوپل‌شده، از مرتبه‌ی دو و با ضرایب ثابت هستند. این معادلات به کمک اصل کار مجازی استخراج شده و به کمک تئوری اغتشاشات (روش بسط مجانبی تطبیق‌یافته) حل شده است. حل تحلیلی معادلات تا مرتبه‌ی دو انجام شده است. همچنین مدل‌سازی پارامتری المان محدود مسأله به کمک زبان طراحی پارامتری انسیس نیز انجام گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل، تأثیر تغییرات پارامترهای هندسی، بارگذاری، جنس و ناهمگنی بر پاسخ غیرخطی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل، با نتایج به‌دست آمده از روش المان محدود مقایسه و اعتبارسنجی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته‌ی استوانه‌ای جدار ضخیم #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #روابط سینماتیک غیرخطی #روش بسط مجانبی تطبیق‌یافته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)