پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
حامد قارونی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، ارائه ی روشی تحلیلی برای بررسی رفتار الاستیک غیرخطی پوسته -های استوانه ای و مخروطی جدار ضخیم با ضخامت متغیر تحت فشار متغیر، ساخته شده از مواد هایپرالاستیک در حالت تعادل استاتیکی است. جنس پوسته از مادّه ی هایپرالاستیک ناهمگن و همسانگرد بر اساس مدل ساختاری مونی-ریولین دوجمله ای و نئوهوکین در حالت تقریباً تراکم ناپذیر با تغییرات خواص در راستای شعاعی پوسته انتخاب شده است. در حالت عمومی تغییرات جدار و فشار داخلی و خارجی به صورت تابعی غیرخطی بر حسب متغیر طولی پوسته درنظر گرفته شده و مسأله در حالت تقارن محوری بررسی می شود. معادلات حاکم بر مسأله با فرض برقراری روابط سینماتیک (کرنش-جابه جایی) و روابط ساختاری (تنش-کرنش) غیرخطی با استفاده از نظریه ی تغییر شکل برشی مرتبه ی اوّل استخراج شده است. دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی با ضرایب متغیر حاکم بر مسأله بر اساس نظریه ی اغتشاشات برای شرایط مرزی گیردار حل شده است. در روش ارائه شده به کمک بسط مجانبی تطبیق یافته، معادلات هر یک از حل های خارجی و داخلی به همراه ماتریس های ضرایب و بردارهای ناهمگنی تا بسط اغتشاشی مرتبه ی دو نشان داده شده اند. نهایتاً با اعمال شرایط مرزی و استفاده از شروط انطباقی، یک حل یکنواخت برای مؤلفه های جابه-جایی پوسته ارائه شده و تنش های کوشی به کمک روابط سینماتیک و ساختاری غیرخطی محاسبه شد ه است. بررسی درستی نتایج، از طریق مقایسه ی نتایج پژوهش جاری با نتایج حاصل از مدل-سازی عددی به کمک بسته ی نرم افزاری اجزای محدود ANSYS انجام شده است. نتایج حاصل از حل تحلیلی و مدل سازی عددی برای پوسته های استوانه ای و مخروطی جدار متغیر در حالت همگن و ناهمگن همگرایی حل ها را نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه ی جدار متغیر #مخروط جدار ضخیم #نظریه ی تغییر شکل برشی #نظریه ی اغتشاشات #روش بسط مجانبی تطبیق یافته #مدل مونی-ریولین #مواد هایپرالاستیک تقریباً تراکم-ناپذیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)