پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
عادل محمد قلی پور [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، تحلیل کمانش نامتقارن ورق‌های همگن و همسانگرد دایره‌ای که تحت نیروی شعاعی قرار دارند، با تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است. بار کمانش برای ترکیب‌های مختلف شرایط مرزی آزاد، گیردار و ساده در لبه‌های ورق و نیز برای نسبت‌های ظاهری مختلف ارائه شده است. معادلات تعادل با به‌کارگیری اصل کار مجازی استخراج شده‌اند که شامل پنج معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی، کوپل به هم و ناهمگن می‌باشند. معادلات پایداری با روش تعادل در مجاورت به‌دست آورده شده‌اند که شامل پنج معادله دیفرانسیل همگن با مشتقات جزئی خطی، کوپل به هم با ضرایب متغیر است. معادلات تعادل با روش‌های تحلیلی و معادلات پایداری با روش عددی حل شده‌اند. در حل تحلیلی، از تئوری اغتشاشات استفاده شده است. در حل عددی معادلات پایداری، از روش مربعات دیفرانسیلی برای یافتن مقدار ویژه سیستم معادلات خطی کوپل به هم با ضرایب متغیر استفاده گردیده است. اثر پارامترهای هندسی بر بار کمانش نیز بررسی شده است. برای اعتبار سنجی نتایج، از سایر مراجع در حالت‌های خاص و حل عددی به کمک اجزای محدود استفاده می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق دایره‌ای #کمانش نامتقارن #مربعات دیفرانسیلی #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #تئوری اغتشاشات #اصل کار مجازی #معیار تعادل در مجاورت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)