پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فائزه طهرانی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق آنالیز ارتعاشی یک ورق مدوّر متقارن محوری تحت بار عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول ارائه شده است. برای ورق با خیز نسبتا زیاد، سینماتیک مساله با رابطه فن کارمن، معادله بنیادین خطی و استخراج معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون انجام شده است. معادلات حاکم یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی با ضرایب متغیروکوپل به هم است که برای حل تحلیلی آنها، از تئوری اغتشاشات استفاده شده است. علاوه بر آن، حساسیت نتایج به پارامترهای هندسی بررسی و با حل عددی، مقایسه شده است. تحلیل پاسخ برای شرط مرزی ساده نیز انجام شده است. کلمات کلیدی: در این تحقیق آنالیز ارتعاشی یک ورق مدوّر متقارن محوری تحت بار عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول ارائه شده است. برای ورق با خیز نسبتا زیاد، سینماتیک مساله با رابطه فن کارمن، معادله بنیادین خطی و استخراج معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون انجام شده است. معادلات حاکم یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی با ضرایب متغیروکوپل به هم است که برای حل تحلیلی آنها، از تئوری اغتشاشات استفاده شده است. علاوه بر آن، حساسیت نتایج به پارامترهای هندسی بررسی و با حل عددی، مقایسه شده است. تحلیل پاسخ برای شرط مرزی ساده نیز انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #ورق مدور متقارن محوری #خیز نسبتاً زیاد #تئوری اغتشاشات #تحلیل ارتعاشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)