پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهزیار عالی پور [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه به بررسی کمانش حرارتی پوسته مخروطی با جدار متغیّر پرداخته‌شده است. پوسته مخروطی مورد بررسی از جنس مواد متغیّر تابعی است. خواص مکانیکی و حرارتی پوسته شامل مدول الاستیسیته، ضریب پواسون و ضریب انبساط حرارتی در راستای ضخامت و محور پوسته به‌صورت پیوسته تغییر می‌کنند. جهت استخراج روابط کرنش- جابجایی از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم استفاده‌شده است و در ادامه با اعمال اصل کمینه انرژی پتانسیل و به کمک روش اجزای محدود نیمه‌تحلیلی دمای بحرانی کمانش محاسبه‌شده است. ازآنجاکه هندسه پوسته مورد بررسی تقارن محوری دارد، پوسته مخروطی با استفاده از روش اجزای محدود نیمه‌تحلیلی و به کمک المان‌‌های ایزوپارامتریک سه گره‌ای خطی مرتبه دو با پنج درجه آزادی در هر گره مدل شده است. بارگذاری از نوع حرارتی بوده و به‌صورت افزایش دمای یکنواخت در راستای ضخامت پوسته و متقارن محوری فرض شده است. شرایط مرزی در این پژوهش از نوع گیردار و ساده در نظر گرفته‌شده است. تأثیر پارامترهای مختلف ازجمله نحوه توزیع خواص مادّه متغیّر تابعی، زاویه نیم رأس مخروط، تغییرات ضخامت جدار و شرایط مرزی مختلف بر رفتار کمانشی پوسته مخروطی جدار متغیّر مورد مطالعه قرارگرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته مخروطی جدار متغیّر #مواد متغیّر تابعی #کمانش حرارتی #روش اجزای محدود نیمه‌تحلیلی #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)