پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهره مزروعی سبدانی [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: پایان نامه حاضر رفتار کمانشی تیرهای کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی متغیّر تابعی را در محیط-های حرارتی-رطوبتی بر اساس تئوری های مختلف تغییر شکل برشی بررسی می کند. خواص ماده به طور متغیّر در راستای ضخامت تیر شبیه سازی شده و شرایط مرزی تیر دو ‌سر ساده در نظر گرفته شده است. خواص ماده تشکیل دهنده تابع دما و رطوبت می باشد. تغییرات دمای تیر در راستای ضخامت به صورت یکنواخت فرض شده است. برای استخراج معادلات تعادل از تئوری های تغییر شکل برشی، از جمله تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اوّل و مراتب بالاتر استفاده شده است. معادله های حاکم با در نظر گرفتن تغییرات دما و رطوبت با استفاده از روش انرژی استخراج شده اند سپس نتایج پژوهش با مراجع دیگر مورد راستی آزمایی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله کربنی در برابر کمانش بسیار مقاوم تر از تیر کامپوزیتی گرافیت-اپوکسی می باشد. در رابطه با جزئیات تأثیرات هر یک از تئوری های تغییر شکل برشی متفاوت بر روی دما و رطوبت و دامنه کمانش تیرهای FG-CNTRC بحث صورت گرفته است. تیرهای کامپوزیتی تقویت شده باCNT به ترتیب با طرح های توزیع FGX و FGO به ترتیب دارای بیشترین و کمترین دمای کمانش می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی #تیر متغیّر تابعی #کمانش حرارتی #کمانش رطوبتی #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)