پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مسعود طاهری [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به کاربرد وسیع پوسته‌های مخروطی در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، هوافضا، صنایع نظامی و ... تحلیل پوسته های مخروطی ناقص مرکب موضوعی مهم و کاربردی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در کار حاضر، از یک روش اجزای محدود نیمه تحلیلی برای مدل کردن پوسته‌ها‌ی مخروطی ناقص بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول (FSDT) استفاده شده است. ماتریس سفتی هندسی با در نظر گرفتن تأثیرات تغییر دما در سرتاسر پوسته به واسطه‌ی اعمال بار حرارتی و اثرات بار مکانیکی محاسبه شده است. پوسته‌ی مورد مطالعه از نوع مواد مرکب می‌باشد. همچنین از انواع شرط مرزی در تحلیل استاتیکی و دینامیکی استفاده شده است. در تحلیل دینامیکی به محاسبه‌ی فرکانس طبیعی و در تحلیل استاتیکی، به محاسبه کمانش حرارتی، مکانیکی و ترمومکانیکی بر اساس تئوری ساده‌شده‌ی سندرز با در نظر گرفتن شرایط هندسی مختلف پرداخته شده است. از مهمترین نتایج کار حاضر می‌توان به تاثیر مطلوب افزایش ضخامت بر ارتعاش آزاد و مقاومت پوسته‌ی مخروطی ناقص در برابر کمانش و در مقابل به تاثیر نامطلوب افزایش طول و زاویه‌ی راس مخروط بر مقاومت پوسته در برابر کمانش اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته‌ی مخروطی ناقص #مواد مرکب #ارتعاشات آزاد #کمانش ترمومکانیکی #روش اجزای محدود نیمه تحلیلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)