پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سعید گودرزی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]، امیر جلالی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ارتعاشات پوسته ی مخروطی ناقص، با تقویت مشبّک، تحت بار دینامیکی عرضی مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته ی مخروطی، همگن و همسانگرد بوده و شرایط مرزی به صورت تکیه گاه ساده در نظر گرفته شده است. این پوسته ی مخروطی توسط رینگ ها و تقویت کننده های طولی تقویت گردیده است. در استخراج معادلات حاکم بر مسأله از روابط غیرخطی کرنش- جابجایی کارمن استفاده شده است. معادلات حاکم بر حرکت پوسته ، با استفاده از تئوری غیرخطی پوسته های دانل-مشتری- والسف، به‌صورت دو معادله ی کوپل به دست می آیند که یکی از این معادلات وابسته به زمان و دیگری مستقل از زمان است. برای حلّ معادلات فوق ابتدا از روش گالرکین غیرخطی استفاده شده و پس از ساده سازی، معادله ی زمانی به دست آمده، از روش هموتوپی پرتوربیشن حل می گردد. برای اطمینان از درست بودن روش حل، نتایج حاصل با نتایج موجود در مقالات دیگر مقایسه و صحّه گذاری گردیده است. تأثیر پارامترهای مختلف بر فرکانس های طبیعی غیرخطی بررسی شده است. در ادامه نیروی هارمونیک عرضی بر پوسته وارد شده و معادله-ی ناهمگن به دست آمده از روش مقیاس های چندگانه حل شده، پاسخ فرکانسی به دست آمده و نمودارهای پاسخ فرکانسی رسم گردیده است. مواردی که در این پایان نامه بررسی شده عبارتند از: به دست آوردن فرکانس های طبیعی خطی و غیرخطی، بررسی تأثیر پارامترهای هندسی مختلف بر فرکانس ها، معادله و نمودار پاسخ فرکانسی، مقایسه نتایج با مقالات دیگر و نشان دادن دقّت روش حل.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته ی مخروطی ناقص #تقویت مشبّک #ارتعاشات غیرخطی #گالرکین #هموتوپی پرتوربیشن #پاسخ فرکانسی #مقیاس های چندگانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)