پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد جنتی فر [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: کاربرد فراوان پوسته‌ها در سازه های مهندسی موجب گردیده تا محقّقان و پژوهشگران زیادی به بررسی و تحلیل رفتار این سازه ها تحت بارگذاری‌های مختلف گرایش پیدا کنند. در تحقیق حاضر، به کمک تئوری الاستیسیته‌ی مستوی (PET)، حلّ تحلیلی و عددی کره‌های جدار ضخیم همگن و ناهمگن FGM تحت بارگذاری فشاری و بار حرارتی گذرا ارائه گردیده است. بارگذاری به صورت فشار داخلی، فشار خارجی و بار حرارتی گذرا و نیز ترکیب این بارگذاری ها با یکدیگر بوده و خواص مادّه در کره‌ی ناهمگن با تابع توانی برحسب شعاع کره، متغیّر و نسبت پواسون ثابت فرض شده است. با به کارگیری قانون فوریه در مسائل انتقال حرارت، معادله‌ی دیفرانسیل حاکم بر مسأله به دست آمده و با استفاده از روش جداسازی متغیّرها، تغییر متغیّر و تغییر تابع در حلّ معادله‌های دیفرانسیل، معادله‌ی حاکم، با توجّه به شرایط مرزی، به یک مسأله ی مقدار ویژه تبدیل شده و درنهایت تابع پاسخ برحسب توابع ویژه بسط داده شده است. شرایط مرزی دمایی مسأله، شامل انتقال حرارت در سطح داخلی و خارجی کره بوده و دمای محیط در زمان اعمال بار، ثابت فرض شده است. با به-کارگیری معادلات ساختاری، سینماتیک و تعادل و استفاده از روش حلّ کوشی - اویلر در محاسبه‌ی جواب عمومی و هم‌چنین روش تغییر پارامترها در محاسبه‌ی جواب خصوصی، ‌جابه‌جایی شعاعی و به کمک روش حلّ بسته تنش‌های شعاعی و محیطی محاسبه گردیده است. مقادیر در این تحقیق دلخواه انتخاب شده تا تأثیر ناهمگنی را در توزیع ‌جابه‌جایی و تنش‌ها نشان دهند. از روش اجزای محدود و مدل‌سازی در نرم افزار Abaqus، برای راستی آزمایی نتایج حلّ تحلیلی، در تمام حالات بارگذاری برای پوسته ی همگن و ناهمگن استفاده شده و تطابق خوبی بین نتایج حاصل از این دو روش به دست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته ی کروی #کره‌ی FGM #تئوری الاستیسیته‌ی مستوی #حلّ تحلیلی و عددی #بارگذاری فشاری و حرارتی گذرا #توابع بسل #توابع ویژه #روش اجزای محدود.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)