پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امید عاصمی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه‏‌، ضریب شدت تنش برای صفحه و استوانه از جنس مواد همگن و همسانگرد شامل یک ترک نیم بیضوی طولی یا ترک محیطی کامل تعیین شده است که تحت شوک حرارتی غیرفوریه ای (هذلولوی) قرار دارد. معادلات حاکم غیرکوپل در نظر گرفته شده است. حل تحلیلی معادله هدایت گرمایی با استفاده از تبدیل انتگرال هنکل محدود و روش جداسازی متغیرها به دست آمده است. ضریب شدت تنش برای عمق و گوشه های ترک نیم بیضوی و برای ترک محیطی طولی با استفاده از روش تابع وزنی به دست می آید. نتایج، رفتار متفاوت ترک تحت شوک حرارتی هذلولوی نسبت به مدل فوریه را نشان می دهد. در زمان های ابتدایی اعمال شوک حرارتی، ضریب شدت تنش در عمق ترک نیم بیضوی به خصوص برای ترک های با عمق نسبی کمتر در مدل هذلولوی بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر از مدل فوریه است. در گوشه این ترک نیز ضریب شدت تنش برای مدل هذلولوی همیشه بزرگتر از مدل فوریه است. برخلاف بارگذاری مکانیکی، ضریب شدت تنش بیشینه ممکن است در گوشه ترک اتفاق بیفتد. همچنین در ترک های محیطی کامل، ضریب شدت تنش بیشینه برای مدل های فوریه و هذلولوی برای ترک های کوتاه تقریبا برابر است. اما در ترک های با طول بیشتر ضریب شدت تنش حاصل از مدل هذلولوی از مدل فوریه بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر است. همچنین، در مدل هذلولوی ضریب شدت تنش بیشینه در هر لحظه قبل از رسیدن پیشانی موج به سطح مقابل برای ترکی اتفاق می افتد که پیشانی موج تنش در موقعیت نوک آن قرار دارد. مطابق نتایج، در نظر گرفتن مدل مناسب هدایت گرمایی در طراحی سازه ها تحت بار حرارتی گذرا اهمیت ویژه ای دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب شدت تنش #هدایت گرمایی هذلولوی #روش تابع وزنی #استوانه جدار ضخیم #تبدیل انتگرال هنکل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)