پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا طالع زاری [پدیدآور اصلی]، مسعود مهدی زاده رخی[استاد راهنما]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به محاسبه ضریب شدت تنش برای ترک نیم‌بیضوی طولی در استوانه جدار ضخیم تابعی در معرض بار حرارتی با روش تابع وزنی پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا شبیه سازی اجزای محدود مسئله در نرم افزار آباکوس انجام و تنش های شعاعی، محیطی، طولی و فون میسز در جداره استوانه بررسی شدند. سپس نتایج اجزای محدود با نتایج حل تحلیلی مقایسه شدند و تطابق خوبی حاصل شد. همچنین ضرایب شدت تنش استخراج شده از شبیه سازی اجزای محدود با رابطه اندرسون مقایسه و تطابق خوبی حاصل شد. سپس جهت تعیین تابع وزنی حاکم بر مسئله از رابطه ارائه شده توسط شن و گلنیکا استفاده شده است. به همین منظور ابتدا استوانه از جنس مواد تابعی با ضرایب ناهمگنی مختلف و با طول ترک های مختلف در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شدند. سپس با استفاده از نتایج اجزای محدود، ضرایب رابطه شن و گلنیکا که وابسته به هندسه، بارگذاری، طول ترک و جنس استوانه بودند استخراج شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترک نیم بیضوی , استوانه جدار ضخیم , روش المان محدود , ضریب شدت تنش , تابع وزن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)