پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
شیما مهرجو ایرانی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در قسمت اول این پروژه یک روش ساده، حساس و جدید سینتیکی- اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری پیروکسیکام در نمونه های دارویی ارائه شده است. این روش بر اساس اثر بازداری پیروکسیکام بر سیستم سدیم پریدات با متاکرزول پرپل است. زمان القایی متناسب با غلظت پیروکسیکام است. بی رنگ شدن متاکرزول پرپل به وسیله محصولات واکنش برای دنبال کردن واکنش به صورت اسپکترو فتومتری در طول موج 525 نانومتر استفاده شده است. دامنه خطی روش 12/5-1/00 میکرو مولار و حد تشخیص روش 0/54 میکرو مولار است. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری در غلظت های 1/25، 5/00 و 10/0میکرو مولار پیروکسیکام به ترتیب 1/03، 0/28 و 0/21 درصد می باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری پیروکسیکام در نمونه های دارویی به کار گرفته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیروکسیکام #متاکرزول پرپل #اسپکتروفتومتری #سدیم پریدات #سینتیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)