پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
زینب برنجی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: در قسمت اول یک روش سینیتیکی - اسپکتروفتومتری ساده وحساس برای اندازه گیری آهن ارائه شده است.این روش بر اساس اثر کاتالیزوری آهن دراکسایش کریستال ویولت توسط سدیم برمات در محیط اسیدی قراردارد.درقسمت دوم یک روش سینیتیکی - اسپکتروفتومتری ساده وحساس برای اندازه گیری تیوسانات ارائه شده است.این روش براساس اثر کاتالیزوری تیوسیانات در اکسایش کریستال ویولت توسط سدیم برمات در محیط اسیدی قرار دارد. .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کریستال ویولت #کاتالیتیکی سینتیکی اسپکتروفتومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)