پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
وحید مصیبی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: در قسمت اول این پروژه، یک روش سریع، ساده و حساس اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری نیتریت ارائه شده است. روش بر پایه اثر کاتالیزوری نیتریت بر واکنش 2- (5-برمو-2- پیریدیل آزو)-5 - دی اتیل آمینو فنول (برموپاداپ) و برومات در محیط اسیدی می باشد. در این روش اختلاف جذب نمونه و شاهد در فاصله زمانی 30 تا 240 ثانیه، در طول موج 466 نانومتر (برموپاداپ در محیط اسیدی در این طول موج دارای ماکزیمم جذب است)، به عنوان سیگنال تجزیه ای انتخاب شد. اثر پارامترهای مختلف بر روی حساسیت روش بررسی شد. تحت شرایط بهینه و با استفاده از روش زمان ثابت، دامنه خطی منحنی کالیبراسیون برای نیتریت در گستره 0/36-0/020 میکروگرم بر میلی لیترحاصل شد. حد تشخیص روش برای نیتریت برابر 0/018 میکروگرم بر میلی می باشد. انحراف استاندارد نسبی روش برای 6 اندازه گیری تکراری در غلظت های0/06، 0/1، 0/15 میکروگرم بر میلی لیتر نیتریت به ترتیب برابر %6/6 ، %6/1 و %3/3 می باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری نیتریت در آب و نمونه های غذایی به کار گرفته شده است. برای اندازه گیری نیتریت و نیترات در نمونه ها، نیتریت مانند قسمت اول با استفاده از اثر کاتالیزوری آن بر واکنش اکسایش برموپاداپ با برومات در محیط اسیدی اندازه گیری می شود. نیترات هم ابتدا توسط عامل کاهنده کادمیوم- جیوه به نیتریت تبدیل شده سپس مشابه حالتی که فقط نیتریت وجود دارد، اندازه گیری می شود. مانند قبل اختلاف جذب نمونه و شاهد در فاصله زمانی 30 تا 240 ثانیه، در طول موج 466 نانومتر به عنوان سیگنال تجزیه ای انتخاب شد. اثر پارامترهای مختلف بر روی حساسیت روش بررسی شد. تحت شرایط بهینه و با استفاده از روش زمان ثابت، دامنه خطی منحنی کالیبراسیون برای نیترات 0/44-0/040 میکروگرم بر میلی لیتر حاصل شد. حد تشخیص روش برای نیترات برابر 0/032 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. انحراف استاندارد نسبی روش برای 6 اندازه گیری تکراری برای غلظت های 0/05، 0/20، 0/30 میکروگرم بر میلی لیتر نیترات برابر 8/6، 4/0 و 2/7 می باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری نیتریت و نیترات در نمونه های آب به کار گرفته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیتریت #کاتالیتیکی #اسپکتروفتومتری #برموپاداپ #نیترات سینتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)