پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فرزانه حاجیان اسرمی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه یک روش تزریق در جریان پیوسته برای اندازه گیری ال- سیستئین در آب و نمونه های سرم و ادرار ارائه شده است. این روش بر اساس اثر بازداری ال- سیستئین بر واکنش متاکرزول پرپل و پتاسیم برومات که توسط یون برمید کاتالیز می شود، استوار است. درحضور ال- سیستئین یک زمان القایی در واکنش ظاهر می شود که زمان القائی متناسب با غلظت ال- سیستئین می باشد. واکنش به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه گیری افزایش جذب متاکرزول پرپل در طول موج 525 نانومتر دنبال شد. اثر متغیرهای مهم شیمیایی و دستگاهی بر حساسیت روش مطالعه و به روش تک عاملی و طراحی فاکتوریل بررسی و بهینه شدند. منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 0/050 تا 13/0 میکروگرم بر میلی لیتر خطی بوده و حد تشخیص(S/N=3 ) روش نیز 0/032 میکروگرم بر میلی لیتر است. انحراف استاندارد نسبی برای 6 بار اندازه گیری تکراری در غلظت های 0/500، 5/00 و 12/0 میکروگرم بر میلی لیتر ال- سیستئین به ترتیب 2/04، 0/66 و 0/33 درصد می باشد. این روش برای اندازه گیری ال- سیستئین در نمونه های آب، سرم و ادرار با موفقیت به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ال- سیستئین #زمان القائی #سینتیک #متاکرزول پرپل #اسپکتروفتومتری #تزریق در جریان پیوسته #طرح فاکتوریل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)