پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
سمیرا برومند [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه سیستم های جریان با آشکارساز های اسپکتروفتومتری و الکتروشیمی طراحی و برای اندازه گیری ترکیبات آلی و معدنی مورد استفاده قرار گرفت. برای اولین بار سیستم تزریق در جریان پیوسته (FIA)-اسپکتروفتومتر بر پایه واکنش سینتیکی ساده جهت اندازه گیری هم‌زمان اوریک اسید و آسکوربیک اسید طراحی شد. سیستم FIA بر اساس تفاوت سرعت واکنش اوریک اسید و آسکوربیک اسید با Fe3+ در حضور واکنشگر 1 و 10 - فنانترولین طراحی گردید. جذب کمپلکس آهن (II)- 1 و 10 - فنانترولین در510 نانومتر اندازه گیری شد. روش مدل های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) جهت انتخاب مناسب ترین شرایط بهینه (نامزدها) با توجه به معیارهای مورد نیاز، به کار گرفته شد. وزن ها با استفاده از روش آنتروپی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش توافقی تعیین شدند. شرایط بهینه تجربی (نامزدها) به کمک تکنیک ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آل (TOPSIS) رتبه بندی و انتخاب شدند. تحت شرایط بهینه سیگنال تجزیه ای در دامنه 4.0-0.5 و 5.0-0.5 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برای اوریک اسید و آسکوربیک اسید خطی بود. حد تشخیص روش برای اوریک اسید و آسکوربیک اسید به ترتیب 0.14 و 0.07 میلی گرم بر لیتر بود. روش پیشنهادی برای اندازه گیری آنالیت ها در قرص ویتامین C، آب پرتقال، سرم خون و آب شهر استفاده شد که نتایج رضایت بخشی را در بر داشت. تکنیک FIA همراه با آشکارسازی اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری سینتیکی هم زمان هیدروکینون و کتکول پیشنهاد شد. روش بر اساس تفاوت سرعت واکنش بین هیدروکینون و کتکول با Fe3+ در حضور 1 و 10 - فنانترولین بود. جذب کمپلکس آهن (II)- 1 و 10 - فنانترولین در510 نانومتر اندازه گیری شد. روش MCDM به عنوان تکنیک انتخاب متغیر چند معیاره، به منظور انتخاب بهترین شرایط بهینه مطابق با شش معیار در این تحقیق به کار گرفته شد. AHP و TOPSIS به ترتیب برای ارزیابی وزن معیارهای مختلف و رتبه بندی نامزدهای متفاوت استفاده شد. تحت شرایط بهینه انتخاب شده، شبکه عصبی مصنوعی تنظیم بایزین (BR-ANN) با روش پس انتشار خطا آموزش داده شد و برای تهیه مدل غیر خطی سیگنال های گذرای جریان در دامنه خطی 0.3-0.5 میلی گرم بر لیتر برای هیدروکینون و کتکول به کار گرفته شد. حد تشخیص ها برای هیدروکینون و کتکول به ترتیب 0.05 و 0.07 میلی گرم بر لیتر بود. روش پیشنهادی به صورت موفقیت آمیز جهت اندازه گیری هیدروکینون و کتکول در نمونه های آب حقیقی به کار برده شد........برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تزریق در جریان پیوسته (FIA) #نانو لوله کربنی #سیستم جریان #تکنیک MCDM #آلورا قرمز #فعال سازی با سدیم هیدروکسید #هیدروکینون #کتکول #اوریک اسید #آسکوربیک اسید #Pb2+ #Cd2+ #آلیزارین قرمز S #شبکه عصبی مصنوعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)