پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مصطفی زارعی محمودآبادی [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، بهرام خوشنویسان [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا خواص فوتورسانش در نانو لوله های کربنی خالص تحت تابش منبع نور زنون و هالوژن مطالعه شد. سپس با آلائیده کردن نانو لوله های کربنی چند دیواره با فلزات قلیایی پتاسیم و لیتیم خواص فوتورسانش آنها نسبت به نانو لوله های کربنی چند دیواره خالص مقایسه شدند. خواص فوتورسانش در نانو لوله ها با دو منبع نوری لامپ زنون و لامپ هالوژن بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که برای نانو لوله های کربنی چند دیواره خالص تحت تابش منبع نور زنون که شامل طیف فرابنفش می باشد، کاهش فوتوجریان داریم در حالیکه برای نانو لوله های آلائیده شده افزایش فوتوجریان تحت تابش منبع نور زنون مشاهده می شود. این بررسی همچنین نشان داد که فوتورسانش برای هردو نوع نانو لوله های کربنی چند دیواره خالص و آلائیده با فلزات قلیایی تحت تابش منبع نور هالوژن افزایش می یابد. فوتوجریان ایجاد شده در نانو لوله های کربنی آلائیده با فلز پتاسیم نسبت به نانو لوله های کربنی خالص به مراتب بیشتر است. بررسی تغییرات فوتوجریان برحسب زمان برای نانو لوله های کربنی چند دیواره خالص و آلائیده با فلز پتاسیم نشان داد که زمان پاسخ در نانو لوله های کربنی خالص نسبت به نانو لوله های آلائیده با فلز پتاسیم بیشتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانولوله های کربنی چند دیواره خالص #نانو لوله های کربنی چند دیواره آلائیده شده با فلز پتاسیم #نانو لوله های کربنی چند دیواره آلائیده شده با فلز لیتیم #اثر فوتورسانش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)