پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه خیرآبادی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: کارایی الکترود کربن شیشه ای پوشش داده شده با کامپوزیت پلی نیکوتینیک اسید- نانولوله های کربنی چند جداره در اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید، اوریک اسید و دوپامین با استفاده از روش ولتامتری مورد بررسی قرار گرفت. حضور نانولوله های کربنی چند جداره حساسیت و تکرار پذیری را بهبود می بخشد. این مطالعه نشان می دهد که الکترود پوشش داده شده با پلی نیکوتینیک اسید- نانولوله های کربنی چند جداره عملکرد بهتری از الکترود کربن شیشه ای برهنه نشان می دهد. پارامترهای متعددی شامل pH ، حجم و نوع بافر، سرعت روبش پتانسیل، نوع الکترولیت، ارتفاع پالس، تعداد سیکل های پلیمریزاسیون، غلظت نیکوتینیک اسید و MWCNT و حجم الکترولیت (NaCl) بررسی و بهینه سازی شدند. در شر ایط بهینه، الکترود اصلاح شده یک پاسخ خطی خوب به هر سه ترکیب در محدوده های غلظتی 100.0-20.0، 45.0-1.0، 50.0-1.0 میکرومولار به ترتیب برای آسکوربیک اسید، اوریک اسید و دوپامین نشان داد. حد تشخیص روش، 4.68 میلی گرم بر لیتر برای آسکوربیک اسید، 0.49 میلی گرم بر لیتر برای اوریک اسید و 0.82 میلی گرم بر لیتر برای دوپامین به دست آمد. اثر مزاحمت ترکیبات بیولوژیکی، آنیون ها و کاتیون ها نیز در اندازه گیری سه ترکیب فوق مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که به دلیل گزینش پذیری الکترود اصلاح شده اکثر یون های مورد مطالعه دز اندازه-گیری هم زمان سه آنالیت مزاحمتی ندارند. پاسخ الکترود به اندازه گیری های پی در پی برای حداقل 9 روز ثابت باقی می ماند. روش پیشنهادی برای تعیین همزمان سه ترکیب در نمونه سرم خون و ادرار به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکترود اصلاح شده #پلی نیکوتینیک اسید #نانولوله های کربنی چندجداره #اسکوربیک اسید #دوپامین و اوریک اسید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)