پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیرحسین مومنی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده، حساس و سریع برای اندازه گیری مقادیر کم کروم(VI) در حضور کروم (III) و اندازه گیری بر خط کروم (VI) با استفاده از روش تزریق در جریان پیوسته و کوپل شده با دتکتور الکتروشیمیایی ارائه شده است. الکترود کربن شیشه ای پوشش داده شده با کامپوزیت نانولوله های کربنی چند دیواره – پلی متیلن بلو در اندازه گیری کروم(VI) با استفاده از روش آمپرومتری مورد بررسی قرار گرفت. حضور نانولوله های کربنی چند دیواره حساسیت و تکرار پذیری را بهبود بخشید. این مطالعه نشان داد که الکترود پوشش داده شده با نانولوله های کربنی چند دیواره – متیلن آبی عملکرد بهتری نسبت به الکترود کربن شیشه ای برهنه دارد. پارامترهای متعددی شامل pH ، حجم و نوع بافر، قدرت یونی، نوع الکترولیت، غلظت نانو لوله های کربنی چند دیواره، تعداد سیکل های پلیمریزاسیون، غلظت متیلن آبی، پتانسیل اعمالی، سرعت جریان و طول حلقه بررسی و بهینه سازی شدند. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 35-0.2 میکرومولار برای کروم(VI) خطی است. حد تشخیص روش، 0.07 میکرومولار برای کروم (VI) به دست آمد. اثر مزاحمت فلزات، آنیون ها و کاتیون ها نیز در اندازه گیری گونه فوق مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اکثر یون های مورد مطالعه در اندازه گیری کروم (VI) مزاحمتی ندارند و الکترود اصلاح شده از گزینش پذیری مناسبی برخوردار است. پاسخ الکترود به اندازه گیری های پی در پی کروم (VI) برای حداقل 7 روز ثابت باقی می ماند. روش پیشنهادی برای تعیین کروم (VI) در نمونه های آبی مختلف با موفقیت به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکترود اصلاح شده #پلی متیلن آبی #نانولوله های کربنی چنددیواره #کروم (VI) #آمپرومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)