پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسین رکن آبادی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به روند رو به رشد استفاده از نانو مواد در ساخت حسگرهای شیمیایی در سال‌های اخیر، در این پروژه، عملکرد الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی چند جداره و نانوذرات طلا پوشیده شده با گالیک اسید (GCE/MWCNTs/GA-AuNPs) برای اندازه‌گیری برخط کروم (VI) با استفاده از روش تزریق جریان پیوسته (FIA) و آشکارساز آمپرومتری مورد بررسی قرار گرفت. رفتار الکترودهای مختلف اصلاح شده در این مطالعه مورد مقایسه قرار گرفت. افزودن نانولوله‌های کربنی چند جداره به‌طور قابل توجهی تکرارپذیری و حساسیت الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوذرات طلا پوشیده شده با گالیک اسید را بهبود بخشید. پارامترهایی از قبیل چگالی نانولوله‌های کربنی، حجم قطره نانوذرات طلا پوشیده شده با گالیک اسید، pH، حجم و نوع الکترولیت حامل (بافر)، قدرت یونی، پتانسیل اعمالی به حسگر، سرعت جریان الکترولیت حامل و حجم نمونه تزریقی بهینه شدند. در شرایط بهینه، این حسگر محدوده خطی وسیعی را در دو ناحیه 4- 10× 2 تا 2-10× 2 میکرومولار و 2-10× 2 تا 5/11 میکرومولار با حد تشخیص 85/87 پیکومولار نشان داد. همچنین، تأثیر تداخل یونی کاتیون ها و آنیون های متنوع بر عملکرد حسگر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج، گزینش پذیری بالای حسگر را نشان داد. روش پیشنهادی برای اندازه‌گیری غلظت کروم (VI) در نمونه‌های مختلف آب به‌طور مؤثر اعمال شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوذرات طلا #گالیک اسید #نانولوله‌های کربنی چند جداره #کروم (VI) #آمپرومتری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)