پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حسین کوهستانی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: کارایی الکترودهای کربن شیشه ای پوشش داده شده با پلی (پیروکتکول بنفش)- نانولوله های کربنی چند جداره کامپوزیت با استفاده از ولتامتری برهنه سازی پالس تفاضلی آندی در تعیین هم زمان یون های کادمیم و سرب در محلول بافر استات M 0/1 با pH = 5/0 مورد بررسی قرار گرفت. حضور فیلم بیسموت حساسیت و تکرارپذیری الکترود را بهبود می بخشد. این مطالعه نشان داد که الکترود پوشش داده شده با پلی (پیروکتکول بنفش)- نانولوله های کربنی چند جداره عملکرد بهتری از الکترود کربن شیشه ای برهنه نشان می دهد. پارامترهای متعددی از قبیل pH، پتانسیل ته نشینی، زمان ته نشینی، سرعت روبش و ارتفاع پالس مؤثر بر پاسخ جریان برهنه سازی بررسی و بهینه سازی شدند. تحت شرایط بهینه ، الکترود یک پاسخ خطی خوب به کادمیم و سرب به ترتیب در محدوده غلظتی1/0-300/0 و 1/0-200/0 میکروگرم بر لیتر نشان داد. حدتشخیص 0/09 میکروگرم بر لیتر برای کادمیم و 0/327 میکروگرم بر لیتر برای سرب بود. اثر تداخل یون ها مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که حسگر با توجه برهم کنش خاص و انتخابی ویژگی های اصلاح دارای حداقل تداخل یون های سرب و کادمیوم با بسیاری از یون های مشترک می باشد. پاسخ الکترود به اندازه گیری های پی در پی برای حداقل 3 هفته ثابت باقی مانده است. روش پیشنهادی برای تعیین هم زمان کادمیم و سرب در نمونه های آب واقعی به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ولتامتری برهنه سازی #پیروکتکول بنفش #نانولوله کربنی چند جداره #فیلم بیسموت #کادمیوم #سرب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)