پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعید حامدی نژاد [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه الکترود کربن شیشه ای با کارموزین اصلاح و برای اندازه گیری مشتقات تیواوراسیل به کار برده شد. رفتار الکتروشیمیایی کتکول، در حضور مشتقات تیواوراسیل با کمک تکنیک های ولتامتری چرخه ای و پالس تفاضلی در pH های 9-3 در سطح الکترود اصلاح شده بررسی شد. در این مطالعه کارموزین به عنوان اصلاح گر به کمک تکنیک ولتامتری چرخه ای در سطح الکترود تثبیت شد. یک مکانیسم ECE برای اکسیداسیون مشتقات تیواوراسیل در سطح الکترود اصلاح شده پیشنهاد شد. پارامترهای شیمیایی و دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و برای اندازه گیری مشتقات تیواوراسیل بهینه شد.در این تحقیق اصلاح الکترود باعث تفکیک دماغه های آندی مربوط به کتکول و محصول می گردد و جریان زمینه در پتانسیل اکسایش دماغه آندی محصول کاهش می یابد و با توجه به اینکه از شدت جریان دماغه آندی محصول برای اندازه گیری مشتقات تیواوراسیل استفاده می شود این امر باعث بهبود حد تشخیص می گردد. اثر داروهای مختلف مانند: ال- استیل سیستئین، کاپتوپریلیوم، ال-گلوتاتیون در اکسیداسیون الکتروشیمیایی کتکول در شرایط بهینه بررسی شد. نتایج به دست امده نشان دهنده اثر مشتقات تیواوراسیل بر بهبود جریان پیک آندی کتکول است. محدوده خطی برای 4-متیل-2-تیواوراسیل با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی، از 0.06 تا 2.00 میکرمولار با حد تشخیص 0.05 میکرمولار است. همچنین محدوده خطی برای 2- تیواوراسیل از 0.04 تا 1.50 میکرومولار با حد تشخیص 0.02 میکرومولار بدست آمد. در نهایت توانایی این حسگر برای اندازه گیری مشتقات تیواوراسیل در نمونه های حقیقی مانند سرم خون و آب شهر توسط روش ولتامتری پالس تفاضلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#4-متیل #2-تیواوراسیل #2_ تیواوراسیل #کتکول #ولتامتری چرخه ای #ولتامتری پالس تفاضلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)