پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محسن قلی نژاد ملکشاه [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در قسمت اول این پروژه، یک روش سریع و ساده برای اندازه گیری کاپتوپریل بر اساس اکسایش الکتروشیمیایی کاپتوپریل روی الکترود کربن شیشه ای با استفاده از ولتامتری چرخه ای پیشنهاد شده است. محلول کاپتوپریل در بافر عمومی با 0/5=pH در محدودۀ روبش پتانسیل بین -0/5 تا 0/50 ولت و سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه در سطح الکترود کربن شیشه ای، یک پیک اکسایش برگشت ناپذیر را در 0/190 ولت نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl،3/0 مولار نشان می دهد. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیۀ غلظتی 0/010 تا 1/00 میلی مولار کاپتوپریل خطی است. مقدار حد تشخیص روش نیز برابر 6/7 میکرومولار است. کارایی روش در تجزیۀ نمونۀ حقیقی با اندازه گیری کاپتوپریل در نمونه های ادرار و قرص 25 میلی گرمی کاپتوپریل مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم این کار تحقیقاتی یک روش الکتروشیمیایی برای اندازه گیری گلوتاتیون بر اساس اکسایش 4،1-دی آمینوبنزن روی سطح الکترود کربن شیشه ای با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای ارائه شده است. گلوتاتیون هیچ پیک اکسایش یا کاهش مشخصی را در گسترۀ روبش 0/3- تا 1/0 ولت نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl،M3/0، بر روی سطح الکترود کربن شیشه ای نشان نمی دهد ولی ولتاموگرام مربوط به 4،1-دی آمینوبنزن در بافر فسفات با 6/0 =pH یک پیک اکسایش-کاهش برگشت پذیر را در حدود 0/25 ولت نشان می دهد. در حضور گلوتاتیون، جریان اکسایشی مربوط به 1و4-دی آمینو بنزن متناسب با غلظت گلوتاتیون به طور خطی افزایش می یابد. بنابراین برای اندازه گیری گلوتاتیون از 4،1-دی آمینوبنزن به عنوان حد واسط استفاده شد. دامنۀ خطی روش 5 تا 600 میکرومولار به دست آمد. حد تشخیص روش نیز 3/8 میکرومولار به دست آمد. کارایی روش در تجزیۀ نمونۀ حقیقی با اندازه گیری گلوتاتیون در نمونۀ ادرار مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ولتامتری چرخه ای #الکترود کربن شیشه ای #کاپتوپریل #گلوتاتیون #4 #1-دی آمینوبنزن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)