پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مسعود سیوری [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه الکترود کربن شیشه ای با 5،1-دی فنیل کاربازون اصلاح و برای اندازه‌گیری همزمان آسکوربیک‌اسید، دوپامین و استامینوفن به‌کار برده شد. این مطالعه نشان می‌دهد که الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با 5،1-دی فنیل کاربازون به عنوان اصلاح‌گر به کمک تکنیک ولتامتری چرخه‌ای به بستر متصل شده و عملکردی بهتر از الکترود کربن شیشه ای برهنه نشان می‌دهد. پارامترهای متعددی شامل غلظت 5،1-دی فنیل کاربازون، محیط اصلاح، تعداد چرخه‌های اصلاح، pH، نوع بافر، حجم بافر، ارتفاع پالس و سرعت روبش مورد بررسی قرار گرفت و برای اندازه‌گیری آسکوربیک‌اسید، دوپامین و استامینوفن بهینه شد . نتایج حاصل نشان دهنده‌ی اثر الکتروکاتالیزوری 5،1-دی‌فنیل‌کاربازون در سطح الکترود اصلاح شده می‌باشد. در شرایط بهینه، الکترود اصلاح شده یک پاسخ خطی خوب به هر سه ترکیب در محدوده‌های غلظتی200-10، 20-0/5 و 20- 0/5 میکرومولار به ترتیب برای آسکوربیک‌اسید، دوپامین و استامینوفن نشان داد. حد تشخیص روش 2/80 میکرومولار برای آسکوربیک‌اسید، 0/04 میکرومولار برای دوپامین و 0/07 میکرومولار برای استامینوفن به‌دست آمد. اثر مزاحمت ترکیبات بیولوژیکی، آنیون‌ها، کاتیون‌ها و داروهای دیگر نیز در اندازه‌گیری سه ترکیب فوق مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که به دلیل گزینش‌پذیری الکترود اصلاح شده، اکثر یون‌ها و داروهای مورد مطالعه در اندازه‌گیری همزمان سه آنالیت مزاحمتی ندارند. روش پیشنهادی برای تعیین همزمان سه ترکیب در نمونه قرص استامینوفن، قرص آسکوربیک‌اسید، آمپول دوپامین، سرم خون و آب شهری به‌کارگرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکترود اصلاح شده #5 #1-دی فنیل کاربازون #آسکوربیک اسید #دوپامین #استامینوفن #ولتامتری چرخه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)