پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمد صاری خان خلجانی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، یک روش ساده، حساس و سریع میکرو-استخراج مایع-مایع پخشی برای پیش تغلیظ یون های نقره (I) قبل از اندازه گیری توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ای ارائه شده است. در این روش،ابتدا یون نقره (I)با لیگاند 1-فنیل-2،1-پروپان دیون-2- اکسیم تیو سمی کاربازون (PPDOT) کمپلکس تشکیل داده و سپس این کمپلکس بعد از تزریق مخلوط حلال های استخراج و پخش کننده با نسبت حجمی بهینه به محلول نمونه آبی، به داخل قطرات حلال استخراج، استخراج شد. بعد از سانتریفیوژ کردن، فاز آلیحاوی یون نقره ته نشین شد و پس از جداسازی،فاز آلی رقیق و مقدار نقره توسط طیف سنجی جذب اتمی تعیین مقدار گردید. در این روش،از کلروفرم و متانول به ترتیب به عنوان حلال استخراج و حلال پخش کننده استفاده شد. تاثیر متغیرهایی مانند pH، نوع و حجم بافر، نوع و حجم حلال استخراج، نوع و حجم حلال پخش کننده، غلظت لیگاند، حجم نمونه آبی، زمان استخراج، زمان سانتریفیوژ و قدرت یونی بررسی و بهینه شدند. همچنین تاثیر یون های مزاحم، مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، دامنه خطی منحنی درجه بندی در محدوده 0/0060-0/12 میلی گرم بر لیتر، حد تشخیص 0/61 میکرو گرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ 35/5 به دست آمده است. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری با غلظت های 0/0080، 0/0200و 0/1000 میلی گرم بر لیتر یون نقره (I) به ترتیب 2/53، 1/84 و 2/49 درصد حاصل شده است. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری نقره در نمونه های حقیقی به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقره #1- فنیل - 1 #2- پروپان دیون-2- اکسیم تیو سمی-کاربازون #میکرواستخراج مایع- مایع پخشی #طیف سنجی جذب اتمی شعله ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)