پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
زهرا فلاحی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه، از روش میکرو استخراج فاز مایع به کمک ورتکس به عنوان روشی ساده، سریع و کارآمد برای استخراج گزینشی مقادیر بسیار کم یون مس(II)، استفاده شده است. در روش ارائه شده، لیگاند ان و ان دی متیل ان اکتیل آمین به عنوان حلال استخراج و عامل کمپلکس دهنده که قادر به تشکیل کمپلکس هیدروفوب با یون مس (II) است، به کار گرفته شد. مقادیر یون مس (II) با استفاده از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله ای (FAAS) تعیین مقدار شد. همچنین در کار حاضر، از ورتکس جهت حذف حلال پخش کننده استفاده شد. تاثیر پارامترهای متفاوت بر راندمان استخراج همچون pH، نوع و حجم بافر، حجم لیگاند ( به عنوان حلال استخراج کننده و عامل کمپلکس دهنده)، حجم فاز آبی، دما، زمان ورتکس، قدرت یونی، نوع نمک، زمان سانتریفیوژ و دور سانتریفیوژ بررسی بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، محدوده خطی منحنی کالیبراسیون 3/0-005/0 میلی گرم بر لیتر، حد تشخیص 00093/0 میلی گرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ نیز 6/22 است. مقادیر انحراف استاندارد نسبی برای 3 اندازه گیری تکراری در غلظت های 04/0، 08/0 و 240/0 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برابر با 5/2 ، 87/4 و 64/1 درصد به دست آمده است. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری یون های مس(II) در نمونه های حقیقی آب و چای به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس (II) #میکرواستخراج فاز مایع #ان و ان دی متیل ان اکتیل آمین #اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)