پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محسن پویان [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و قابل اعتماد برای استخراج گزینشی و سریع مقادیر بسیار کم یون های پالادیم(II)، بوسیله پیش تغلیظ با روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) و اندازه گیری توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ای (FAAS) ارائه شده است. در روش ارائه شده از لیگاند 2-مرکاپتوبنزایمیدازول (MBI) به عنوان عامل کی لیت دهنده، که قادر به تشکیل کمپلکس هیدروفوب با یون های پالادیم(II) است، استفاده شده است. همچنین از استون و کلروفرم به ترتیب به عنوان حلال پخش کننده و استخراج کننده استفاده شده است. تاثیر متغیرهایی مانند pH، نوع و حجم بافر، نوع و حجم حلال استخراج کننده، نوع و حجم حلال پخش کننده، غلظت لیگاند، زمان استخراج، زمان سانتریفیوژ و قدرت یونی بررسی و بهینه شدند. همچنین تاثیر یون های مزاحم، بررسی شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده 1100-15 میکرو گرم بر لیتر، حد تشخیص 8 میکرو گرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ 20/7 به دست آمده است. مقادیر انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری در غلظت های 0/020، 0/050، 0/20، 0/50 و 0/90 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برابر با 4/8، 2/9، 0/91، 0/42 و 0/26 درصد بدست آمده است. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری یون های پالادیم(II) در نمونه های آب، خاک و مواد غذایی به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پالادیم (II) #2-مرکاپتوبنزایمیدازول (MBI) #اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای #میکرواستخراج مایع-مایع پخشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)