پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حسن شریعتی ایوری [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک تکنیک میکرواستخراج ساده و مؤثر برای تعیین مقادیر بسیار کم مس در نمونه های آبی تحت عنوان میکرواستخراج مایع-مایع پراکنده شده (DLLME) همراه با اندازه-گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله (FAAS) ارائه شده است. در این روش تزریق مخلوط همگن استون (حلال آلی پخش کننده) و کلروفرم (حلال آلی استخراج کننده) به نمونه آبی حاوی مس و عامل کمپلکس دهنده (سالوفن) سبب تشکیل یک محلول کدر یا ابری (آب، استون، کلروفرم) گردید که در این مرحله کمپلکس مس(II)-سالوفن توسط قطرات ریز کلروفرم استخراج می شوند. این مخلوط سانتریفیوژ شده و سپس فاز ته نشین شده (کلروفرم) جدا و با اتانول رقیق شد و جهت آنالیز به داخل شعله جذب اتمی اسپری گردید. متغیرهای مؤثر بر روی فرایند استخراج بهینه گردید. تحت شرایط بهینه، فاکتور غنی سازی 48 برای حجم 10 میلی لیتر نمونه آبی به دست آمد. منحنی کالیبراسیون در دامنه 120-0/3 میکروگرم در لیتر از یون مس خطی است. حد تشخیص روش 6/0 میکروگرم بر لیتر مس(II) بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه گیری تکراری از نمونه مس با غلظت 0/5، 20 و 50 میکروگرم در لیتر به ترتیب 1/4، 48/1 و 8/1 درصد بدست آمد. تاثیر سایر گونه های مزاحم مورد بررسی قرار گرفت. روش پیشنهاد شده برای آنالیز نمونه های آبی مختلف و یک نمونه برنج با صحت خوبی بکاربرده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله ای #میکرواستخراج مایع-مایع پخشی #سالوفن #مس(II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)