پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
آرزو افروغه [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس میکرواستخراج مایع- مایع پخشی برای پیش تغلیظ کبالت (ІІ) قبل از اندازه گیری آن با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای ارائه شده است. روش تجزیه ای بر اساس تشکیل کمپلکس کبالت (ІІ) با لیگاند هیدروکسی نفتول بلو (HNB) می باشد که پس از استخراج کمپلکس تشکیل شده با کربن تتراکلرید به عنوان حلال استخراج و اتانول به عنوان حلال پخش کننده، غلظت کبالت در قطره حلال به روش اسپکترومتری جذب اتمی تعیین مقدار می گردد. تاثیر پارامترهایی مانند pH، نوع و حجم بافر، نوع و حجم حلال استخراج کننده، نوع وحجم حلال پخش کننده، نوع و حجم حلال رقیق کننده، حجم فازآبی، غلظت لیگاند، قدرت یونی، زمان استخراج و سرعت سانتریفوژ بررسی شده است. همچنین تاثیر یونهای مزاحم بر کارایی روش مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، دامنه خطی منحنی کالیبراسیون در گسترده 0/002-0/1 میلی گرم برلیتر، حد تشخیص 0/149 میکروگرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ 44/2 بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه گیری تکراری با غلظت های 0/02، 0/03 و 0/04 به ترتیب 4/95%، 3/45% و 4/87% بدست آمده است. این روش برای اندازه گیری کبالت در نمونه های حقیقی و سنتزی با موفقیت بکار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لیگاند هیدروکسی نفتول بلو #میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)