پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رضوان السادات الحسینی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس میکرواستخراج مایع- مایع پخشی برای پیش تغلیظ مس (ІІ)، قبل از اندازه گیری آن با اسپکترومتری جذب اتمی شعله‏ ای ارائه شده است. روش تجزیه ‏ای بر اساس تشکیل کمپلکس مس (II) با لیگاند N- سالیسیلیدین آنیلین می‏باشد که پس از استخراج کمپلکس تشکیل شده با کربن تتراکلرید به عنوان حلال استخراج کننده و اتانول به عنوان حلال پخش کننده، غلظت مس در قطره حلال آلی، به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ‏ای تعیین مقدار ‏گردید. تاثیر پارامترهایی مانند pH، نوع و حجم بافر، نوع و حجم حلال استخراج کننده، نوع و حجم حلال پخش کننده، نوع حلال رقیق کننده، حجم فاز آبی، غلظت عامل کی‏لیت‏ کننده، قدرت یونی، زمان استخراج و زمان سانتریفیوژ بررسی شد. همچنین تاثیر یون های مزاحم بر کارایی روش مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، دامنه خطی منحنی درجه بندی پیش تغلیظ در گسترده 3/0-130/0 میکروگرم بر لیتر، حد تشخیص 0/50 میکروگرم برلیتر و فاکتور پیش تغلیظ 43/2 بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه گیری تکراری با غلظت های 0/020، 0/050 و0/070 به ترتیب 2/54%، 1/38% و 1/14% بدست آمد. این روش برای اندازه گیری مس در نمونه های حقیقی و سنتزی با موفقیت به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس #N- سالیسیلیدین آنیلین #میکرواستخراج مایع– مایع پخشی #اسپکترومتری جذب اتمی شعله ‏ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)