پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
الهه وطن خواهان [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس میکرو استخراج مستقیم با قطره معلق در محلول برای پیش تغلیظ مس (II) با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. روش تجزیه ای بر اساس تشکیل کمپلکس مس (II) با لیگاند 1- فنیل- 1،2- پروپان دی ان- 2- اکسیم تیو سمی کاربازون می باشد که پس از استخراج کمپلکس تشکیل شده با اکتانول غلظت مس در قطره حلال به روش اسپکترومتری جذب اتمی تعیین مقدار می گردد. تاثیر پارامترهایی مانند pH، غلظت لیگاند، نوع بافر، نوع و حجم حلال آلی، حجم فاز آبی، زمان استخراج، سرعت هم زدن محلول نمونه، دما و قدرت یونی بررسی شده است. همچنین تاثیر یون های مزاحم بررسی شده است. تحت شرایط بهینه شیمیایی و دستگاهی دامنه خطی منحنی کالیبراسیون در گسترده 0/26-0/0050 میلی گرم بر لیتر، حد تشخیص 2/8 میکرو گرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ 25/6 بدست آمده است. انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه گیری تکراری با غلظت های 0/015، 0/030 و 0/22 میلی گرم بر لیتر به ترتیب 6/45%، 3/54% و 3/74% بدست آمده است. این روش برای اندازه گیری مس در نمونه های سنتزی با موفقیت بکار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لیگاند 1- فنیل- 1 #2- پروپان دی ان- 2- اکسیم تیو سمی کاربازون #میکرو استخراج مستقیم با قطره معلق در محلول #اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)