پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
الهه صدیقی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: یک روش ساده ، ارزان و با حساسیت بالا بر اساس میکرو استخراج حلال برای جدا سازی / پیش تغلیظ همراه با طیف سنجی جذب اتمی برای تعیین مقادیر کم کبالت ارائه شده است. روش تجزیه ای شامل تشکیل کمپلکس آبگریز کبالت(II) با لیگاند 2- نیتروزو-1- نفتول می باشد که پس از استخراج با دکانول غلظت کبالت در قطره حلال به روش طیف سنجی جذب اتمی تعیین مقدار گردید. تاثیر پارامتر هایی مانند pH، غلظت لیگاند، نوع بافر، نوع و حجم حلال آلی، زمان استخراج، سرعت همزدن محلول نمونه، دما و قدرت یونی بررسی شده است. همچنین تاثیر یونهای مزاحم بررسی شده است. تحت شرایط بهینه شیمیایی و دستگاهی دامنه خطی منحنی کالیبراسیون در گستره400-10 میکروگرم بر لیتر، حد تشخیص 0/20 میکرو گرم بر لیتر و فاکتور تغلیظ 25/83 به دست آمده است. انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه گیری تکراری غلظت های 300 – 160 -80 میکرو گرم بر لیتر به ترتیب 2/18 % ، 1/73 % و 2/33 % بدست آمده است. این روش برای اندازه گیری کبالت در نمونه های حقیقی و سنتزی با موفقیت بکار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کبالت #2-نیتروزو-1-نفتول #میکرو استخراج با قطره حلال #پیش تغلیظ #طیف سنجی جذب اتمی شعله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)